List of Life Members

Serial No. Name
32 Ambika Shrestha
33 Arun Man Singh Pradhan
34 Azeliya Ranjitkar
35 Arjun Pradhan
36 Ajaya Shrestha
37 Ambar Prasad Panta
38 Ashim Thapa
39 Anjan Shakya