List of Life Members

Serial No. Name
168 Krishna Belbase
169 Khadga Bahadur Thapa
170 Kapila Kharel
171 Krishna Chandra Chalisey
172 Keshab Sigdel
173 Kaladhar Gaire
174 Khuma Dhital
175 Keshav Raj Khadka
176 Kiran Poudel
177 Krishna Bahadur Kunwar
178 Kumar Bahadur Fudong
179 Kedar Charan Roy
180 Khadga Prasad Dhakal
181 Keshav Bhakta Mathema
182 Khagendra Prasad Bhattarai
183 Kamal Krishna Shrestha
184 Kailash Bhakta Shrestha
185 Kishwor Kunwar
186 Kalyanee Shah