List of Ordinary Members

Serial No. Name
7 Arun Man Singh Pradhan
8 Atma Ram Pandey
9 Azeliya Ranjitkar
10 Arjun Pradhan
11 Ajaya Shrestha
12 Ambar Prasad Panta
13 Ashim Thapa
14 Anjan Shakya