List of Ordinary Members

Serial No. Name
2 Brindaban Pradhananga
3 Bhagbati Das Shrestha
4 Barbara Adams
5 Bhekh Bahadur Thapa
6 Birendra Bdr Shrestha